Değişim Yönetimi

Kurumsal süreç ve organizasyon yeniden yapılandırma çözümleri

İş süreçleri verimliliği

İş akışlarının tanımlanması ve süreç haritalarının oluşturularak kurum içinde süreçlerle yönetim tarzının geliştirilmesi hedeflenir.

Kurumsal kimlik ve marka imajı

Kurumsal misyon, vizyon ve değerlerin tanımlanarak organizasyon içinde ortak bir yön ve hedef duygusunun yaratılması hedeflenir.

Organizasyonel değişim

Organizasyon içinde değişim ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve değişimin bütün organizasyon içinde yaygınlaştırılarak hayata geçirilmesi hedeflenir.

DEĞİŞİM YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ
İş Analizi Görsel

Süreç Analizi ve Süreç Akışı Oluşturma

Süreç Analizi Çözümleri, organizasyon içinde bütün iş akışlarının tanımlanması, buna bağlı akış diyagramlarının oluşturulması ve yeniden tasarlanmasını sağlar. Süreçlerle yönetim, müşteriye sunulan değere ve memnuniyete odaklanarak iş verimliğini artıran kurumsal yönetim şeklidir.
Desk2

Kurumsal Misyon ve Vizyon Geliştirme

Görev Tanımları Geliştirme çözümleri, kurum içinde farklı iş aileleri ve bölümler altında yer alan pozisyonların sorumlu olduğu rol, görev, iş gereklilikleri, eğitim, deneyim, karar alma yetkisi, yetkinlik kriterleri, performans göstergeleri, yedekleme ve terfi bilgileri gibi kriterlerin tanımlanmasına yönelik iş analizi çözümleridir.
Performans Değerlendirme Sistemi

Kurumsal Yönetim Sistemi Geliştirme

Katılımcı yönetim anlayışı ile bütün yönetim kademelerinin rol ve sorumlulukları çerçevesinde kararlara katılması ve ortak karar alma kültürünün geliştirilmesi hedeflenir.  Kurumun yönetim tarzı, organizasyon yapısının işlevselliği ve kurumsal yetkinlik seviyesi belirlenir. Kurumun yapısına uygun yönetim hedefleri, stratejileri ve aksiyon planlarının oluşturulması hedeflenir.
Desk1

Yeniden Yapılanma

Yeniden Yapılanma Yönetimi Çözümleri, değişen iş koşulları ve yüksek rekabet ortamında şirketlerin kurumsal hedeflerine ulaşmasını sağlayacak insan kaynağının verimliğini, işe uyumunu ve değişim sürecini yönetme potansiyelini iş süreçlerinin etkinliği ile birlikte değerlendiren ve organizasyon yapısını yeniden dizayn eden analiz çözümleridir.